NỘI DUNG VÀ THỜI HẠN BẢO HÀNH.

  • Trách nhiệm bảo hành: Toàn bộ thiết bị được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
  • Thời hạn bảo hành: 12 – 25 tháng theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất kể từ ngày hai bên tiến hành ký Biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm hoàn thành đưa vào sử dụng.
  • Tất cả các sự cố do lỗi nhà sản xuất phải được khắc phục, thay thế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Bên B sẽ không bảo hành các lỗi do thiên tai hoặc các lỗi do vận hành sai quy trình của nhà sản xuất.
  • Bên A tuân thủ các chỉ dẫn sử dụng và bảo trì theo tài liệu hướng dẫn đính kèm của nhà sản xuất và thông báo kịp thời cho Bên B các sự cố của thiết bị trong quá trình sử dụng.
  • Hàng hoá hỏng do lỗi nhà sản xuất không thể khắc phục được (đủ điều kiện bảo hành) trong 1 (một) tháng đầu sẽ được đổi mới hoặc thay thế các sản phẩm tương đương.