Tem kiểm định: Màn cuốn ngăn cháy EI120

THÔNG TIN TEM KIỂM ĐỊNH

  • Tên phương tiện: Màn cuốn ngăn cháy FSH-120
  • Giới hạn chịu lửa: EI120
  • Số kiểm định: 2275/KĐ-PCCC-P7
  • Ngày cấp: 12/06/2023
  • Cấp tại: Cục Cảnh Sát PCCC và CNCH
  • Trọng lượng tấm và năm sản xuất theo từng công trình
Man cuon EI120
Bài viết liên quan